POLINA KUDRJAVTSEVA
PRESTIGE INTERNATIONAL MAGAZINE by Sarah Ford